Suurenna tekstin kokoa Pienennä tekstin kokoa Tulostettava versio

Seuran säännöt

HELSINGIN LUISTINKLUBI ry
HELSINGFORS SKRIDSKOKLUBB rf

 

§ 1 Yhdistyksen nimi, paikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Helsingin Luistinklubi ry ja ruotsiksi Helsingfors Skridskoklubb rf. Yhdistyksestä käytetään epävirallista lyhennettä HSK. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura on virallisesti suomen- ja ruotsinkielinen.
 

§ 2 Tarkoitus ja toimintamuodot

Seuran tarkoituksena on tehdä tunnetuksi taitoluistelua, taitorullaluistelua ja niiden harrastusta. Tarkoitustaan seura toteuttaa

 1.     tarjoamalla jäsenilleen kilpailutoimintaa, ja voittoa tavoittelematta koulutustoimintaa sekä valmennus- ja harjoitustoimintaa

2.     harjoittamalla julkaisutoimintaa

Toimintaansa seura tukee

1.     hankkimalla varoja järjestäen näytöksiä, huvitilaisuuksia, rahankeräyksiä sekä arpajaisia

2.     ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhteisöihin liittymisestä ja jäsenyyden tarpeellisuudesta päättää seuran kokous.
 

§ 3 Seuran jäsenet

Seuran varsinaisia jäseniä ovat:

1.     seuran ohjattuun luistelutoimintaan osallistuvat hallituksen hyväksymät henkilöt

2.     hallituksen hyväksymät muut henkilöt, jotka sitoutuvat noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä ja jotka ovat maksaneet kulloinkin voimassa olevan jäsenmaksun.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran varsinaisen kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kannatusjäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksityisen henkilön, oikeuskelpoisen yhteisön tai säätiön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla kulloinkin päätetyn kannattajajäsenmaksun.

Seuran varsinaisen jäsenen on saatava hallitukselta lupa osallistua taitoluistelukilpailuihin, -näytöksiin tai valmennustoimintaan muualla kuin omassa seurassa tai osallistua seuran jäsenenä seuran ulkopuoliseen toimintaan.

Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan luistelukauden loppuun asti.

Hallitus voi erottaa seurasta jäsenen, joka laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen, toimii seuran sääntöjen ja tarkoitusperien vastaisesti tai rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti tai vahingoittaa seuran mainetta. Erotettavaa henkilöä on kuultava erotuspäätöksestä, paitsi silloin kun erottamisen syynä on maksujen laiminlyönti. Hallituksen on annettava perusteltu erottamispäätös kirjallisesti.

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran hallitukselle neljäntoista (14) päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä, muussa tapauksessa katsottakoon jäsen seurasta erotetuksi vasta sitten, kun seuran seuraava kokous on jäsenen vetoomuksen käsitellyt ja erottamispäätöksen vahvistanut. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin suorittamiaan maksuja.

Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.


§ 4 Tili- ja toimintakausi

Seuran tili- ja toimintakausi on 1.7.-30.6., joka jakautuu kahdeksi luistelukaudeksi: syys- ja kevätkaudeksi.

 
§ 5 Hallitus

Seuran asioita hoitaa kevätkokouksen valitsema hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Hallituksen varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi ja varajäsenet yhdeksi toimintakaudeksi. Hallitukseen voidaan valita vain seuran täysi-ikäisiä jäseniä. Hallitus ottaa sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen varsinaisista jäsenistä on kaksi vuosittain erovuorossa.

Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan kahdeksi toimintakaudeksi kerrallaan vuorovuosin. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, astuu toinen varajäsen hänen sijalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen varsinaista jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kaksi varsinaista jäsentä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänten mennessä tasan, henkilövaaleissa asian ratkaisee kuitenkin arpa.

Hallituksen päätösten on oltava yksimielisiä kun kyse on seuran omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta tai kiinnittämisestä.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:

1.     toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset asiat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti

2.     suunnitella, kehittää ja johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja seuran kokouksen asettamien tavoitteiden mukaisesti tasapuolisesti seuran eri luistelumuodot huomioonottaen

3.     vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan

4.     vastata sisäisestä ja seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta

5.     pitää jäsenluetteloa

6.     vastata seuran taloudenhoidosta

7.     määrätä toimintaan liittyvistä, muista kuin jäsenmaksuista

8.     vastata seuran sisäisestä ja ulkoisesta tiedotustoiminnasta

9.     hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä tehdä tarvittaessa ehdotus varsinaiselle kokoukselle kunniajäseneksi kutsumisesta

10. palkata sekä erottaa seuran toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan

11. päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja tehdä esitys muiden kunnia- ja ansiomerkkien anomisesta

12. laatia vuosittain seuran tilinpäätös sekä talousarvioehdotus seuraavaksi tilikaudeksi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen syyskokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen seuran syys- kokousta.

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa. Hallitus voi lisäksi määrätä erikseen nimetyn henkilön kirjoittamaan seuran nimen yksin. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.


§ 6 Jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä toimintakausittain perittävien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannatusjäseniltä perittävien kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran kevätkokous. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

§ 7 Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta , joista kevätkokous pidetään 15 kesäkuuta mennessä ja syyskokous lokakuun loppuun mennessä. Kokouksen paikan ja ajan määrää hallitus. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta suomen ja ruotsin kielisenä ilmoituksena paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä ja lisäksi seuran nettisivulla.

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkun määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Kokouskutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu. Ylimääräinen kokous on pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet edellä mainitun esityksen.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokoukseen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään kaksikymmentäkahdeksan (28) päivää ennen kokousta.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.     valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

2.     todetaan läsnäolijat, heidän äänioikeutensa ja annetut valtakirjat

3.     todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.     päätetään liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

5.     käsitellään ja vahvistetaan hallituksen ehdotus seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi

6.     valitaan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi erovuoroisen tilalle

7.     valitaan kaksi hallituksen varsinaista jäsentä seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi erovuorossa olevien tilalle

8.     valitaan kaksi hallituksen varajäsentä

9.     valitaan tilintarkastaja ja tälle varatilintarkastaja, mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Voidaan valita myös toiminnantarkastaja.

10. määrätään tilintarkastajan ja toiminnantarkastajana palkkiot

11. käsitellään hallituksen ja jäsenten sääntöjen 7§:n mukaisesti esittämät muut asiat


Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.     valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

2.     todettaan läsnäolijat, heidän äänioikeutensa ja annetut valtakirjat

3.     todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.     esitetään hallituksen laatima toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

5.     päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille

6.     päätetään tilikauden tuloksen käytöstä

7.     käsitellään hallituksen ja jäsenten 7§:n mukaisesti esittämät muut asiat

Seuran kokouksessa on jokaisella 18 vuotta täyttäneellä varsinaisella ja kunniajäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni. Seuran kokouksessa voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä kokoukselle kirjallinen valtakirja. Kokouksessa läsnä olevalla ei kuitenkaan voi olla edustettuna valtakirjalla enempää kuin kaksi ääntä.

Kannattajajäsenellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus kokouksessa.

Seuran kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin määrätä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaalit ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. Vaadittaessa vaalit suoritetaan kaikissa kokouksissa suljettuja lippuja käyttämällä.
 

§ 8 Muita määräyksiä

Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä toimikuntia ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet, jotka vastaavat toiminnastaan suoraan seuran hallitukselle.

Seuran, hallituksen ja toimikuntien kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava. Seuran kokouksen pöytäkirja on toimitettava allekirjoitettuna ja tarkastettuna hallitukselle kahden kuukauden kuluessa kokouksen pitämisestä.

Hallituksen ja toimikuntien kokouspöytäkirjat tarkistetaan heti tai viimeistään seuraavassa kokouksessa.

 

§ 9 Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä, on päätöksen saatava vähintään ¾ äänestyksessä annetuista äänistä.

 

§ 10 Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä on purkamispäätöksen saatava vähintään ¾ äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta. Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin taitoluistelua edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Selvitysmiehenä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

 

§ 11

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevia lakeja ja asetuksia.

 

§ 12

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.